Váš nákupný košík je prázdný!

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Fine & Pure Company s.r.o., so sídlom Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, IČO: 44213026, DIČ: 2022631952, IČDPH: SK2022631952, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 52836/B, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.e-shop.aloxxi.sk elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu, alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží na svoju e-mailovú adresu kupujúci ihneď po odoslaní svojej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (ak sa jedná o právnickú osobu - obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou a taktiež nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


5. Dodacia lehota

Dodacia lehota (štandardná dodacia lehota je 48 hodín) na celom území SR je uvedená u každého tovaru a začína plynúť pripísaním celej kúpnej sumy na bežný účet predávajúceho. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota dňom obdržania objednávky.
Dodacou lehotou 24 hodín sa rozumie jeden pracovný deň. Tovar objednaný v deň pracovného voľna či pracovného pokoja bude expedovaný v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna, alebo pracovného pokoja.
V prípade objednania tovaru s rôznymi dodacími lehotami určuje kupujúci spôsob dodania t.j. naraz v lehote podľa tovaru s najdlhšou lehotou expedície, alebo po častiach, tak ako plynú jednotlivé lehoty dodania. Za týmto účelom bude predávajúci kontaktovať kupujúceho, alebo kupujúci uvedené stanoví v poznámke objednávky. Kupujúci môže individuálne stanoviť dátum dodania tovaru. Tento uvedie v poznámke objednávky.


6. Preprava tovaru

Preprava objednaného tovaru sa realizuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Predávajúci zabezpečuje dodanie objednaného tovaru v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania kupujúceho.
Doručenie zásielky s objednaným tovarom je potvrdené podpisom kupujúceho na súpiske rozvozu zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom zasielateľ príjemcovi písomné oznámenie. Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má kupujúci možnosť sa do 7 pracovných dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom odovzdaní zásielky. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená späť predávajúcemu.
Zmluvným prepravcom predávajúceho je renomovaná kuriérska spoločnosť DPD, takže štandardná doba dodania tovaru je 48 hodín od potvrdenia objednávky v prípade dodávky tovaru na dobierku, resp. od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho pri ostatných formách platenia.


7. Spôsob platby

Za tovar zakúpený na www.e-shop.aloxxi.sk je možné platiť:
- Prevodným príkazom
- Dobierkou

8. Spôsob dodania

Slovenská pošta

Za objednávku v hodnote do 50 € bez DPH uhrádza poštovné kupujúci.
Pri objednávke v hodnote nad 50 € bez DPH uhrádza poštovné predávajúci.

Kuriérom

Dopravné za objednávku v hodnote do 100 € bez DPH uhrádza kupujúci v zmysle platného cenníka zmluvného prepravcu. Dopravné za objednávku v hodnote nad 100 € bez DPH uhrádza predávajúci.

9. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


10. Odstúpenie o zmluvy - vrátenie tovaru

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) ak je Kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, má ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:
- Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. V písomnom odstúpení uvedie aj číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí.
- Ak už tovar obdržal a prevzal, zašle ho teda v zákonnej lehote späť na adresu predávajúceho.
Aby kupujúci mohol bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar musí byť nepoškodený,
- tovar musí byť kompletný
- tovar zašle spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.
Predávajúci odporúča, aby sa tovar posielal doporučene a poistený, nakoľko neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nemu.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci peniaze za tovar vráti prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.


11. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti Fine & Pure Company s.r.o.
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.
Ak nie je kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.
V prípade, ak kupujúci zistí výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke je potrebné priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý predávajúci poslal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar predávajúci vymení za iný, alebo vráti kupujúcemu peniaze. Poštovné a iné poplatky predávajúci nevracia. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Predávajúci preto odporúča tovar zasielať doporučene a poistený. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.


Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis vady zásielky
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nedodá vyššie uvedené podklady.

Reklamácie sú vybavované:
- e-mailom na aloxxi@aloxxi.sk
- poštou na adrese Fine & Pure Company s.r.o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava. Ak kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola doručená riadne a včas.
Kupujúci zodpovedá predávajúcemu i za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom a objednávkom formulári.

12. Osobné údaje a ich ochrana

Vyplnením a odoslaním údajov požadovaných systémom e-shopu vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných v znení neskorších predpisov údajov v informačných systémoch.
Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch a službách alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov a marketingové účely spoločnosti Fine & Pure Company s.r.o.. Registračné údaje o kupujúcich sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne.


Predávajúci  zaručuje, že  získané údaje  nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám.


13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 11. 2013.